jquery sliders

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564 ขึ้น ในวัน เสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มลงทะเบียนผู้แทนสมาชิกตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 9.30 น. เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

สามารถยื่นสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 (ในเวลาราชเท่านั้น)

สามารถยื่นสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 (ในเวลาราชเท่านั้น)

สามารถยื่นสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 (ในเวลาราชเท่านั้น)

สมาชิกสามารถกู้เงินสวัสดิการสู้โควิด 19 ประจำปี 2564 ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
ดอกเบี้ย 5.00 ต่อปี / ชำระสูงสุด 240 งวด
สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 64 - 24 ก.ค. 64 

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.90
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 9724 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 4858 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2656 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 8 คน