jquery sliders

คลิกดูรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566

ตามลิงค์ด้านข้าง

 

ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตั้งเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
โดยสมาชิกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ผ่านช่องทาง Facebook ของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565

ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ

ปล.กลุ่มที่ 1 ให้ยื่นเรื่องขอทุนผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ที่ ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ในเวลาราชการจนถึง วัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ในเวลาราชการจนถึง วัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.60
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.60
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.60
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 59388 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 29688 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1400 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 12 คน