jquery sliders

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.50 เหลือ 4.75

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ  :  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีธนาคาร  ตามที่สมาชิกแนบในใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

 

สมาชิกสามารถติดต่อรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 29 ธันวาคม 2566
ในวันและเวลาราชการ

ผลเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567�

ชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธาน และคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

แจ้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 

สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

ยกเว้นสมาชิกกลุ่ม 1 ให้ยื่นเรื่องผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ภ.จว.เชียงใหม่

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

-พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

-เอกสารการตรวสอบเครดิตบูโร ที่มีระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน ณ วันสมัคร

โดยสามารถยื่นเอกสารได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

ได้ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 20 กันยายน 2566 ในเวลาราชการจนถึง วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 37336 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 18642 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1730 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 52 คน