jquery sliders

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2562 กลุ่ม 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2562 กลุ่ม 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2562 กลุ่ม 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลในที่ประชุมสามัญประจำปี 2562

วันที่ 10 ต.ค. 62
เวลา 9.30 น.
ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด                    
*ยกเว้นสมาชิกกลุ่ม 1
ให้ยื่นเรื่องผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ภ.จว.เชียงใหม่                 

สมาชิกฯ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านบนนะครับ

สมาชิกฯ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้

ประกาศบทเฉพาะกาล

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 34298 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 17137 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 812 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 24 คน