jquery sliders

สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด                    
*ยกเว้นสมาชิกกลุ่ม 1
ให้ยื่นเรื่องผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ภ.จว.เชียงใหม่                 

สมาชิกฯ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านบนนะครับ

สมาชิกฯ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้

ประกาศบทเฉพาะกาล

ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่มที่ 4 

ประกาศแจ้งการรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนประจำปี 2562 กลุ่ม 4 ซ่อม จำนวน 1 คน

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 17714 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 8824 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1220 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 66 คน