jquery sliders

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จึงได้กำหนดโครงการ “แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565” ให้แก่สมาชิกที่มีปัญหาหนี้สิน โดยกำหนดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 2.50 และออมทรัพย์พิเศษ 3.75 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการสวัสดิการพิเศษต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือดร้อน สู้โควิด 19 ระยะที่ 4 ขึ้น โดยกำหนดระยะเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 8 เมษายน 2565  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. โครงการเงินกู้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท ส่งงวดละ 800 บาท จำนวน 240 งวด โดยมีผู้ค้ำประกัน 1 คน
  2. โครงการเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
  3. โครงการลดส่งหุ้นรายเดือน เหลือ 100 บาท

 

ประกาศขยายวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกจาก 4.5 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 109 ราย

สมาชิกสามารถรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2564

มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

แจ้งผลคะแนนการเลือกตั้งประธาน , กรรมการ , ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธาน , กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

ชุดที่ 45 ครั้งที่ 6/2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้น

ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยจะเริ่มลงทะเบียนผู้แทนสมาชิกตั้งแต่เวลา 08.:30 น- 9.30 น. เริ่มประชุมเวลา

10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

และกรณีสมาชิกที่ไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกของกลุ่ม (มีรายชื่อนอกเหนือจากรายชื่อที่แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จะไม่สามารถลงคะแนนได้ และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในบริเวณอาคารหอประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ดำรวจเชียงใหม่ จำกัด เนื่องจากต้องดำเนินการเว้นระยะห่างทางสังคมตามกฎหมายกำหนดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโควิด - 19 (ทั้งนี้สามารถรับชมการประชุมใหญ่ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ขอประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สำหรับเงินกู้ทุกประเภทลดลงอีกร้อยละ 0.15 ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.90 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 7.75 ต่อปี 

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.75
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.75
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.75
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.75
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5128 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2514 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2514 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 100 คน