jquery sliders

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู็ฉบับที่ 1/2561

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 42 ประจำปี 2561

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่รับรางวัลประจำปี 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศรายผู้รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 2561

ประกาศแจ้งทุนการศึกษาประชาอุ่นใจ

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 11700 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 5844 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 374 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 12 คน