jquery sliders

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ สอดคล้องกับสภาวการณ์การเงินในปัจจุบันอีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 จึงได้กำหนดปรับเพิ่มวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับของรางวัล ให้ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
เลขที่ 150 หมู่ 1 ตไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับของรางวัล ให้ติดตรับของรางวัลได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
เลขที่ 150 หมู่ 1 ตไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

-หมายเหตุ: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษา

เข้าบัญชีตามที่สมาชิกได้แนบมาพร้อมใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 จึงได้กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกประเภทลดลงร้อยละ 0.10 ต่อปี

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

สมาชิกฯ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้

สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด                    
*ยกเว้นสมาชิกกลุ่ม 1
 ให้ยื่นเรื่องผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ภ.จว.เชียงใหม่      

สมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 63 

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จึงขอชี้แจงให้สมาชิกสหกรณ์ฯทราบโดยทั่วกันเพื่อมิให้สมาชิกสหกรณ์มีความวิตกกังวลในกรณีดังกล่าว

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.90
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2738 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 1360 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1360 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 18 คน