jquery sliders

คลิกดูรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566

ตามลิงค์ด้านข้าง

 

ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตั้งเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
โดยสมาชิกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ผ่านช่องทาง Facebook ของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565

ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ

ปล.กลุ่มที่ 1 ให้ยื่นเรื่องขอทุนผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ที่ ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ในเวลาราชการจนถึง วัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ในเวลาราชการจนถึง วัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม 7.75 เหลือ 7.60

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป

 

โครงการเงินกู้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท ส่งงวดละ 800 บาท จำนวน 240 งวด โดยมีผู้ค้ำประกัน 1 คน

กำหนดระยะเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จึงได้กำหนดโครงการ “แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565” ให้แก่สมาชิกที่มีปัญหาหนี้สิน โดยกำหนดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 2.50 และออมทรัพย์พิเศษ 3.75 

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.60
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.60
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.60
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 59388 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 29688 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1400 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 12 คน