jquery sliders

ประกาศบทเฉพาะกาล

ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่มที่ 4 

ประกาศแจ้งการรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนประจำปี 2562 กลุ่ม 4 ซ่อม จำนวน 1 คน

ประกาศแจ้งการรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนประจำปี 2562 กลุ่ม 3 ซ่อมผู้แทนจำนวน 38 คน

ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูล พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูล พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 12610 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 6303 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 594 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน