ผลการดำเนินงาน

ไตรมาส1 (เดือน ต.ค 60.- ม.ค. 61)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ตุลาคม 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤศจิกายน 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มกราคม 2563

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มีนาคม 2563

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤษภาคม 2563

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน เมษายน 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน มกราคม 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน มีนาคม 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน เมษายน 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน พฤษภาคม 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน มิถุนายน 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน กรกฎาคม 2563

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.90
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2720 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 1354 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1354 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 12 คน