ผลการดำเนินงาน

ไตรมาส1 (เดือน ต.ค 60.- ม.ค. 61)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน ตุลาคม 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน มกราคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน มีนาคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน เมษายน 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤษภาคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มิถุนายน 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กรกฎาคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิงหาคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน กันยายน 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน ตุลาคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤศจิกายน 2561

งบแสดลฐานะทางการเงินเดือน ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มกราคม 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มีนาคม 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน เมษายน 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤษภาคม  2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มิถุนายน 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กรกฎาคม 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน สิงหาคม 62

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กันยายน 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ตุลาคม 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤศจิกายน 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ธันวาคม 2562

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1716 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 844 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 844 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 28 คน