ผลการดำเนินงาน

ไตรมาส1 (เดือน ต.ค 60.- ม.ค. 61)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน ตุลาคม 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน มกราคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน เดือน มีนาคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน เมษายน 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤษภาคม 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มิถุนายน 2561

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเดือน ตุลาคม 2560

งบกำไรขาดทุนเดือน  พฤศจิกายน 2560

งบกำไรขาดทุนเดือน ธ.ค.60

งบกำไรขาดทุนเดือน ม.ค.61

งบกำไรขาดทุนเดือน ก.พ.61

งบกำไรขาดทุนเดือน มีนาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเดือน เมษายน 2561

งบกำไรขาดทุนเดือนพฤษภาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเดือน มิถุนายน 2561

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 7307 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3635 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 636 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 37 คน