งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มีนาคม 2564

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน เม.ย.64

งบกำไรขาดทุนเดือน ตุลาคม 2563

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน พฤศจิกายน 2563

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ธันวาคม2563

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน มกราคม 2564

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2565

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2566

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

งบกำไรขาดทุน

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือน ตุลาคม 2563

งบกำไรขาดทุนเดือนพฤศจิกายน 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน ธันวาคม 2563

งบกำไรขาดทุนเดือน มกราคม 2564

งบกำไรขาดทุนเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบกำไรขาดทุนเดือน มีนาคม 2564

งบกำไรขาดทุนเดือน เม.ย.64

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 32814 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 16353 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2933 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 108 คน