ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.50
ออมทรัพย์(สชช.) 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.75
กู้หุ้นตัวเอง 8.75
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.75
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.75
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.75
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 6940 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3462 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 565 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 16 คน