jquery sliders

ข้อมูลการจดทะเบียน : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ 2511 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2519 รวมเป็นเวลา 44 ปี

สหกรณ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-963948 โทรสาร 053-963949

แผนที่สหกรณ์
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.75
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.75
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.75
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.75
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 70202 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 35064 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 272 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 74 คน