jquery sliders

ข้อมูลการจดทะเบียน : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ 2511 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2519 รวมเป็นเวลา 45 ปี

สหกรณ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-963948 โทรสาร 053-963949

แผนที่สหกรณ์
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 25071 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 12492 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2108 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 87 คน