jquery sliders

ข้อมูลการจดทะเบียน : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ 2511 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2519 รวมเป็นเวลา 33 ปี

สหกรณ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-963948 โทรสาร 053-963949

แผนที่สหกรณ์
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8521 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 4244 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 33 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 33 คน