jquery sliders
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพยมาศโกมล

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

นายณัฎฐ์ดนัย ยะจันศึก(ต่าย)

ผู้ช่วยผู้จัดการฯ

นางสาววีร์รัศมิ์ พันธ์แก้ว(นัต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อ(ติดตามหนี้สิน)

นางสาวเยาวลักษณ์ หมอเก่ง (หวาน)

หัวหน้าแผนกปล่อยเงินกู้

นางสุทธิลักษณ์ พรมภา (หม่วย)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวอัญชลีรัตน์ ทิพยมาศโกมล (มายด์)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายพงษ์กรณ์ น้ำคำ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสุพัตรา มาระดา(พัต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจิราพร คลังไธสง (หนิม)

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอารีรัตน์ สมมิตร(อ้อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวมนัสนันท์ เที่ยงคืน (บีม)

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายสุวิจักขณ์ บูรณไพศาลกุล(เจ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชุติกาญจน์ คำฟู (บู้)

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์(สชช.) 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้หุ้นตัวเอง 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5088 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2530 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1046 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 28 คน