jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 2307
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 805
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 1396
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 1148
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 979
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 1176
หนังสือรับรองไม่ลาออก 893
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 823
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 835
หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 285
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1161
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 1093
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 1308
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน ผู้ค้ำ 1 คน 878
คำขอกู้เงินสามัญ 1572
ใบลาออกกองทุน 689
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 606
หนังสือตรวจสอบทายาท 900
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 619
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 1009
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน(มีคนค้ำ) 776
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 273
หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 287
หนังสือผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 294
ใบขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ช่วงสถานการณ์ Covid19 182
คำขอรับเงินปันผลล่วงหน้าปี 2563 (ไม่เกิน 20,000 บาท) 191
บันทึกข้อความขอถอนเงินฝากค้ำประกัน 52
สัญญากู้เงินสามัญ 3.7 ลบ. 129
สัญญาเงินกู้สวัสดิการพิเศษ 7 แสน 121
สัญญากู้สวัสดิการ Covid 19 - 64 วงเงิน 100,000 บาท 197
ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ Covid 19 ประจำปี 64 110
สัญญาเงินกู้สามัญ 4.5 ล้านบาท ผู้ค้ำประกัน 6 คน 64
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเงินบริจาคกองทุน 13
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.90
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 16883 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 8421 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 877 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 41 คน