jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1556
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 550
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 897
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 855
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 518
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 857
หนังสือรับรองไม่ลาออก 495
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 510
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 525
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน (ไม่มีคนค้ำ) 665
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 696
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 814
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 733
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน 549
คำขอกู้เงินสามัญ 1010
ใบลาออกกองทุน 370
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 333
หนังสือตรวจสอบทายาท 535
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 354
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 491
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน 61 (มีคนค้ำ) 276
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 10584 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 5284 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 415 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 16 คน