jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1606
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 579
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 946
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 880
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 556
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 880
หนังสือรับรองไม่ลาออก 526
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 542
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 554
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 718
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 831
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 776
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน 567
คำขอกู้เงินสามัญ 1049
ใบลาออกกองทุน 392
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 351
หนังสือตรวจสอบทายาท 574
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 378
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 545
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน 61 (มีคนค้ำ) 306
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 7
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 14379 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 7183 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 560 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 13 คน