jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2565 5468
1) ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6940
2) ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 5218
3) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 4809
4) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 5301
5) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเงินบริจาคกองทุน ประเภทที่ 2 3943
6) หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 4280
7) ใบลาออกกองทุน 4661
8) เอกสารเพิ่มเติมของต่างจังหวัด 4464
9) เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 5406
10) หนังสือรับรองไม่ลาออก 5002
11) หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 4294
12) หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 4331
13) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 5430
14) แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 4848
15) หนังสือตรวจสอบทายาท 5174
16) คำขอกู้เงินสามัญ 6272
17) คำขอกู้เงินสามัญพิเศษ (หุ้นตนเอง) 4958
18) คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5303
19) คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 5800
20) คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 5838
21) คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน(มีคนค้ำ) 4984
22) คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน ผู้ค้ำ 1 คน 4524
23) ใบขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ช่วงสถานการณ์ Covid19 4207
24) บันทึกข้อความขอถอนเงินฝากค้ำประกัน 4014
27) สัญญากู้สวัสดิการ Covid 19 วงเงิน 100,000 บาท 4630
28) ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ Covid 19 ประจำปี 64 4247
30) สัญญาสวัสดิการ Covid เพื่อการดำรงชีพ 1 แสน ดอก7บาท 4450
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 37339 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 18643 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1731 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 53 คน