jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1785
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 639
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 1084
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 969
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 689
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 939
หนังสือรับรองไม่ลาออก 592
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 618
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 622
หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 43
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 836
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 892
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 884
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน 629
คำขอกู้เงินสามัญ 1168
ใบลาออกกองทุน 482
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 394
หนังสือตรวจสอบทายาท 664
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 431
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 656
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน 61 (มีคนค้ำ) 368
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 53
หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 51
หนังสือผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 49
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1728 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 848 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 848 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 32 คน