jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1835
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 654
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 1106
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 986
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 719
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 956
หนังสือรับรองไม่ลาออก 611
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 640
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 638
หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 59
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 878
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 910
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 922
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน 647
คำขอกู้เงินสามัญ 1203
ใบลาออกกองทุน 503
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 411
หนังสือตรวจสอบทายาท 688
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 446
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 702
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน(มีคนค้ำ) 413
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 71
หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 66
หนังสือผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 78
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8602 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 4271 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 60 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 60 คน