jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1670
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 602
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 989
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 918
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 606
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 906
หนังสือรับรองไม่ลาออก 550
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 580
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 584
หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 19
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 749
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 864
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 815
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน 599
คำขอกู้เงินสามัญ 1103
ใบลาออกกองทุน 415
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 371
หนังสือตรวจสอบทายาท 610
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 403
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 596
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน 61 (มีคนค้ำ) 324
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 26
หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 25
หนังสือผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 19
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 25415 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 12626 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 3544 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 163 คน