jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 5000
1) ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6329
2) ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 4783
3) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 4416
4) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 4867
5) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเงินบริจาคกองทุน ประเภทที่ 2 3556
6) หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 3917
7) ใบลาออกกองทุน 4290
8) เอกสารเพิ่มเติมของต่างจังหวัด 4021
9) เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 5000
10) หนังสือรับรองไม่ลาออก 4606
11) หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 3912
12) หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 3940
13) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 4901
14) แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 4452
15) หนังสือตรวจสอบทายาท 4649
16) คำขอกู้เงินสามัญ 5676
17) คำขอกู้เงินสามัญพิเศษ (หุ้นตนเอง) 4520
18) คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4873
19) คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 5168
20) คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 5298
21) คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน(มีคนค้ำ) 4490
22) คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน ผู้ค้ำ 1 คน 4500
23) ใบขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ช่วงสถานการณ์ Covid19 3868
24) บันทึกข้อความขอถอนเงินฝากค้ำประกัน 3619
27) สัญญากู้สวัสดิการ Covid 19 วงเงิน 100,000 บาท 4245
28) ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ Covid 19 ประจำปี 64 3847
30) สัญญาสวัสดิการ Covid เพื่อการดำรงชีพ 1 แสน ดอก7บาท 4026
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.60
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.60
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.60
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 29038 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 14497 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 445 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 44 คน