jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1504
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 516
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 847
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 818
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 477
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 830
หนังสือรับรองไม่ลาออก 448
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 472
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 490
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน (ไม่มีคนค้ำ) 629
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 665
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 785
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 694
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน 528
คำขอกู้เงินสามัญ 940
ใบลาออกกองทุน 346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 311
หนังสือตรวจสอบทายาท 492
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 334
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 443
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน 61 (มีคนค้ำ) 252
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 7322 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3640 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 641 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 42 คน