jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1944
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 689
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 1150
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 1041
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 778
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 993
หนังสือรับรองไม่ลาออก 662
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 689
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 682
หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 93
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 929
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 946
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 1009
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน ผู้ค้ำ 1 คน 709
คำขอกู้เงินสามัญ 1308
ใบลาออกกองทุน 532
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 439
หนังสือตรวจสอบทายาท 724
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 480
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 769
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน(มีคนค้ำ) 569
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 115
หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 96
หนังสือผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 110
ใบขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ช่วงสถานการณ์ Covid19 96
คำขอรับเงินปันผลล่วงหน้าปี 2563 (ไม่เกิน 20,000 บาท) 79
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 22214 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11083 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 374 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 48 คน