jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1811
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 646
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 1093
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 977
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 697
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 949
หนังสือรับรองไม่ลาออก 601
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 628
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 628
หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 50
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 859
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 898
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 900
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน 634
คำขอกู้เงินสามัญ 1183
ใบลาออกกองทุน 495
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 402
หนังสือตรวจสอบทายาท 674
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 438
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 678
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน 61 (มีคนค้ำ) 377
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 64
หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 57
หนังสือผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 65
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์(สชช.) 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้หุ้นตัวเอง 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5069 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2533 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1049 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 3 คน