jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 2015
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 733
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 1205
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 1083
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 821
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 1037
หนังสือรับรองไม่ลาออก 722
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 734
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 722
หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 146
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 972
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 987
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 1095
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน ผู้ค้ำ 1 คน 749
คำขอกู้เงินสามัญ 1364
ใบลาออกกองทุน 571
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 475
หนังสือตรวจสอบทายาท 767
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 509
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 829
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน(มีคนค้ำ) 633
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 140
หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 142
หนังสือผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 161
ใบขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ช่วงสถานการณ์ Covid19 121
คำขอรับเงินปันผลล่วงหน้าปี 2563 (ไม่เกิน 20,000 บาท) 114
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 30083 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 15034 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1458 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 15 คน