jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2565 5397
1) ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6840
2) ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 5165
3) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 4771
4) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 5235
5) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเงินบริจาคกองทุน ประเภทที่ 2 3897
6) หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 4237
7) ใบลาออกกองทุน 4625
8) เอกสารเพิ่มเติมของต่างจังหวัด 4412
9) เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 5358
10) หนังสือรับรองไม่ลาออก 4959
11) หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 4256
12) หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 4284
13) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 5331
14) แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 4809
15) หนังสือตรวจสอบทายาท 5103
16) คำขอกู้เงินสามัญ 6160
17) คำขอกู้เงินสามัญพิเศษ (หุ้นตนเอง) 4908
18) คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5241
19) คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 5677
20) คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 5720
21) คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน(มีคนค้ำ) 4909
22) คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน ผู้ค้ำ 1 คน 4516
23) ใบขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ช่วงสถานการณ์ Covid19 4172
24) บันทึกข้อความขอถอนเงินฝากค้ำประกัน 3968
27) สัญญากู้สวัสดิการ Covid 19 วงเงิน 100,000 บาท 4590
28) ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ Covid 19 ประจำปี 64 4207
30) สัญญาสวัสดิการ Covid เพื่อการดำรงชีพ 1 แสน ดอก7บาท 4403
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 12803 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 6396 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 3069 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 11 คน