jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1431
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 462
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 779
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 768
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 386
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 784
หนังสือรับรองไม่ลาออก 390
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 410
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 418
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน 568
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 601
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 737
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 619
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน 472
คำขอกู้เงินสามัญ 855
ใบลาออกกองทุน 299
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 272
หนังสือตรวจสอบทายาท 409
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 295
หลักเกณฑ์เงินกู้ฉบับที่ 19 379
คำขอกู้สวัสดิการครัวเรือน 61 186
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 23007 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11487 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 486 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 33 คน