jquery sliders
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 2163
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (ประเภทบุคคลทั่วไป) 773
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 1314
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุน 1119
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้(สำหรับผู้กู้) 929
เปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้รายเดือน 1129
หนังสือรับรองไม่ลาออก 786
คำขอกู้เงินหุ้นตนเอง 786
แบบฟอร์มยินยอมให้หักเงินปันผล 794
หนังสือผู้รับผลประโยชน์ทุนเรือนหุ้น 230
คำขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1081
ใบลาออกสมาชิกสหกรณ์ฯ 1051
คำขอกู้เงินสวัสดิการ (กรณีพิเศษ) 1243
คำขอกู้เงินสวัสดิการอาวุธปืน ผู้ค้ำ 1 คน 817
คำขอกู้เงินสามัญ 1502
ใบลาออกกองทุน 650
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 563
หนังสือตรวจสอบทายาท 853
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการเพิ่มส่งชำระเงินบริจาคสมทบฯ 580
หลักเกณฑ์เงินกู้ 2562 947
คำขอกู้เงินสวัสดิการเครื่องใช้ในครัวเรือน(มีคนค้ำ) 708
เอกสารเพิ่มเติมต่างจังหวัด 217
หนังสือผู้รับผลประโยชน์เงินฝาก 235
หนังสือผู้รับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการสมาชิก 244
ใบขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ช่วงสถานการณ์ Covid19 151
คำขอรับเงินปันผลล่วงหน้าปี 2563 (ไม่เกิน 20,000 บาท) 164
บันทึกข้อความขอถอนเงินฝากค้ำประกัน 29
สัญญากู้เงินสามัญ 3.7 ลบ. 55
สัญญาเงินกู้สวัสดิการพิเศษ 7 แสน 76
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.90
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2738 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 1360 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1360 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 18 คน