jquery sliders
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วยการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของพนัำงงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ. 2546
ระเบียบว่าด้วยการรับฝาก พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วยการให้เงิืนกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วย หุ้น,การถือหุ้น, การชำระหุ้น ฯลฯ พ.ศ. 2549
ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิก พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาการยืมและการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการและพนังงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณะประโยช่น์ พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2550
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 22199 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11078 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 369 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 43 คน