jquery sliders
รายชื่อคณะกรรมการ

พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย

ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ / ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ / เลขานุการ

พ.ต.ท.หญิง อัมรินทร์ อินยาศรี

สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ / เหรัญญิก

พล.ต.ท.วีระวุฒิ เนียมน้อย

ข้าราชการบำนาญ

พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี

ข้าราชการบำนาญ

พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต

รอง ผบก.ภจว.ลำพูน / กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.วิโรจน์ เกษาพร

ข้าราชการบำนาญ

ร.ต.ต.วินัย วิพัฒนการกุล

ข้าราชการบำนาญ
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 23007 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11487 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 486 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 33 คน