jquery sliders
รายชื่อคณะกรรมการ

พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย

ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ / ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.สิทธิชัย ทนันไชย

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ / เลขานุการ

พ.ต.ท.หญิง อัมรินทร์ อินยาศรี

สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ / เหรัญญิก

พล.ต.ท.วีระวุฒิ เนียมน้อย

ข้าราชการบำนาญ

พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี

ข้าราชการบำนาญ

พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต

รอง ผบก.ภจว.ลำพูน / กรรมการดำเนินการ

พ.ต.อ.วิโรจน์ เกษาพร

ข้าราชการบำนาญ

ร.ต.ต.วินัย วิพัฒนการกุล

ข้าราชการบำนาญ
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.50
ออมทรัพย์(สชช.) 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.75
กู้หุ้นตัวเอง 8.75
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.75
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.75
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.75
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 6940 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3462 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 565 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 16 คน