jquery sliders

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครประธาน , กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564 ขึ้น ในวัน เสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มลงทะเบียนผู้แทนสมาชิกตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 9.30 น. เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

สามารถยื่นสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 (ในเวลาราชเท่านั้น)

สามารถยื่นสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 (ในเวลาราชเท่านั้น)

สามารถยื่นสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64 (ในเวลาราชเท่านั้น)

สมาชิกสามารถกู้เงินสวัสดิการสู้โควิด 19 ประจำปี 2564 ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
ดอกเบี้ย 5.00 ต่อปี / ชำระสูงสุด 240 งวด
สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 64 - 24 ก.ค. 64 

ประกาศขยายวงเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ สอดคล้องกับสภาวการณ์การเงินในปัจจุบันอีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จึงได้กำหนดปรับเพิ่มวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จาก 3.7 ลบ. เป็น 4.5 ลบ.

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ สอดคล้องกับสภาวการณ์การเงินในปัจจุบันอีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 จึงได้กำหนดปรับเพิ่มวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับของรางวัล ให้ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
เลขที่ 150 หมู่ 1 ตไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับของรางวัล ให้ติดตรับของรางวัลได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
เลขที่ 150 หมู่ 1 ตไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 44733 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 22325 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2124 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 83 คน