jquery sliders
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ในเวลาราชการจนถึง วัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม 7.75 เหลือ 7.60

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป

 

โครงการเงินกู้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท ส่งงวดละ 800 บาท จำนวน 240 งวด โดยมีผู้ค้ำประกัน 1 คน

กำหนดระยะเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จึงได้กำหนดโครงการ “แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565” ให้แก่สมาชิกที่มีปัญหาหนี้สิน โดยกำหนดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 2.50 และออมทรัพย์พิเศษ 3.75 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จึงได้จัดทำโครงการสวัสดิการพิเศษต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความเดือดร้อน สู้โควิด 19 ระยะที่ 4 ขึ้น โดยกำหนดระยะเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 8 เมษายน 2565  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. โครงการเงินกู้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท ส่งงวดละ 800 บาท จำนวน 240 งวด โดยมีผู้ค้ำประกัน 1 คน
  2. โครงการเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
  3. โครงการลดส่งหุ้นรายเดือน เหลือ 100 บาท

 

ประกาศขยายวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกจาก 4.5 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 109 ราย

สมาชิกสามารถรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2564

มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 44733 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 22325 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2124 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 83 คน