jquery sliders

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกกลุ่ม 1-4 ประจำปี 2566

สมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์
เปิดรับสมัครตั้งวันที่ 27ก.พ. 66 - 10 มี.ค. 66 ในวันเวลาราชการ
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

1. โครงการ “เงินกู้สวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ ประจำปี 2566” จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.00 ต่อปี 240 งวด 800 บาท มีผู้ค้ำประกัน 1 คน

ทั้งนี้กรณีเงินเดือนเหลือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้กู้ได้เป็นราย ๆ ไป

2. โครงการ “ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อการดำรงชีพ ประจำปี 2566” เพื่อรวมรวมหนี้ทุกสัญญามารวมในสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อให้มีเงินเดือนคงเหลือมากขึ้นและชำระหนี้ค่างวดชำระหนี้ลดลง

สมาชิกที่ได้รับของรางวัลให้นำสำเนาบัตรข้าราชการแนบเพื่อติดต่อรับของรางวัล

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 ธันวาคม 2565 มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 126 ราย ตามลิงค์ด้านข้าง  

รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ ประจำปี 2566.

ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตั้งเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
โดยสมาชิกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ผ่านช่องทาง Facebook ของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565

ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ

ปล.กลุ่มที่ 1 ให้ยื่นเรื่องขอทุนผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ที่ ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ในเวลาราชการจนถึง วัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 44733 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 22325 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2124 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 83 คน