jquery sliders
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 40.สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำสถานีสอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานสอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอ.ตร.ชม.ปี 59
เรื่อง แก้ไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสัญญาเงินกู้สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเงินรอจ่ายคืน.ตร.ชม.ปี 59
ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่ม สังกัดภ.จว.ชม.
ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่ม สังกัด นอกสังกัด
ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่ม สังกัด ต่างจังหวัด
ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่ม สังกัด ข้าราชบำนาญ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้สอ.ตร.ชม.ปี 59
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 37315 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 18635 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1723 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 45 คน