jquery sliders
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสารแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบสัญญาเงินกู้แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบุคคลากรแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
ปรับลดอัตตราดอกเบี้ยครั้งที่ 3/2558
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ (ฉบับเก่าลงวันที่ 9 ก.ค. 58)
ประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ (ฉบับใหม่ ลงวันที่ 29 ก.ค. 58)
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ครั้งที่ 4
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ครั้งที่ 1/59
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองาน(เพิ่มเติม) 2559
ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่มประจำปี 2561
หลักเกณฑ์เงินกู้ ฉบับที่ 2 2562
ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ ฉบับที่ 2/2562
คำสั่งแต่งตั้งประจำปี 2564
ประกาศนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
คำสั่ง-ประกาศ 2565
ร่างนโยบายและแผนฯประจำปี 2565
คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สอ.ตร.ชม.ปี 2565
หลักเกณฑ์การให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับที่ 3 2565
คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2566
คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2566
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสอ.ตร.ชม.ปี 59
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งรองปธ.สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการ.สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งเหรัญญิก.สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 40.สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำสถานีสอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สอ.ตร.ชม.ปี 59
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.60
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.60
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.60
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 81417 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 40705 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 910 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 7 คน