jquery sliders
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสารแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบสัญญาเงินกู้แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบุคคลากรแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
ปรับลดอัตตราดอกเบี้ยครั้งที่ 3/2558
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ (ฉบับเก่าลงวันที่ 9 ก.ค. 58)
ประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ (ฉบับใหม่ ลงวันที่ 29 ก.ค. 58)
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ครั้งที่ 4
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ครั้งที่ 1/59
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองาน(เพิ่มเติม) 2559
ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่มประจำปี 2561
หลักเกณฑ์เงินกู้ ฉบับที่ 2 2562
ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ ฉบับที่ 2/2562
คำสั่งแต่งตั้งประจำปี 2564
ประกาศนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
คำสั่ง-ประกาศ 2565
ร่างนโยบายและแผนฯประจำปี 2565
คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง สอ.ตร.ชม.ปี 2565
หลักเกณฑ์การให้กู้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับที่ 3 2565
รายชื่อผู้แทนประจำปี 2566
รายชื่อผู้แทนประจำปี 2566
คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2566
รายชื่อผู้แทนประจำปี 2566
ประกาศคำสั่งสหกรณ์ ประจำปี 2567
คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปี 2566
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสอ.ตร.ชม.ปี 59
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งรองปธ.สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการ.สอ.ตร.ชม.ปี 59
คำสั่งแต่งตั้งเหรัญญิก.สอ.ตร.ชม.ปี 59
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 44727 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 22323 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2122 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 81 คน