jquery sliders
เรื่อง แก้ไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2554
เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้รับมาตรฐานดีเลิศ ประจำปี 2554 ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2555
เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งรองประธานกรรมการ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งเลขานุการ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งเหรัญญิก ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการหัวหน้าสถานีสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งทนายความประจำสหกรณ์ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเงินรอจ่ายคืน ประจำปี 2558
แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับการสนับสนุนทุน หรือค่าทุนสาธารณประโยชน์จากสหกรณ์
เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติจ่านเงินให้แก่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ประกาศกำหนดวันและเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ปรับลดอัตตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 / 2558
แต่งตั้งรองประธานฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเอกสารแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 44739 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 22327 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2126 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 85 คน