jquery sliders

กำหนดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

1. โครงการ “เงินกู้สวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ ประจำปี 2566” จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.00 ต่อปี 240 งวด 800 บาท มีผู้ค้ำประกัน 1 คน

ทั้งนี้กรณีเงินเดือนเหลือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้กู้ได้เป็นราย ๆ ไป

2. โครงการ “ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อการดำรงชีพ ประจำปี 2566” เพื่อรวมรวมหนี้ทุกสัญญามารวมในสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อให้มีเงินเดือนคงเหลือมากขึ้นและชำระหนี้ค่างวดชำระหนี้ลดลง

สมาชิกที่ได้รับของรางวัลให้นำสำเนาบัตรข้าราชการแนบเพื่อติดต่อรับของรางวัล

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 ธันวาคม 2565 มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 126 ราย ตามลิงค์ด้านข้าง  

รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ ประจำปี 2566.

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.60
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.60
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.60
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5512 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2753 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2753 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 6 คน