jquery sliders

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม 7.75 เหลือ 7.60

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป

 

โครงการเงินกู้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท ส่งงวดละ 800 บาท จำนวน 240 งวด โดยมีผู้ค้ำประกัน 1 คน

กำหนดระยะเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จึงได้กำหนดโครงการ “แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565” ให้แก่สมาชิกที่มีปัญหาหนี้สิน โดยกำหนดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 2.50 และออมทรัพย์พิเศษ 3.75 

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.60
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.60
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.60
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 42862 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 21374 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1435 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 114 คน