jquery sliders

ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งประธาน , คณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประกาศ!! รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเการศึกษาประจำปี 2561 (กลุ่ม2-4)

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

มอบทุนการศึกษา ปชาอุ่นใจ

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 21141 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 10565 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 493 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 11 คน