jquery sliders

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกทดลองปฏิบัติงานตำแหน่ง สินเชื่อ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ตามเอกสารที่แนบ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครโดยวิธีการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2557 ข้อ 100 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทดลองปฏิบัติงานกับสหกรณ์ฯตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ โดยมีรายละเอียดสิ่งที่แนบมา

เชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 60 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 3 จากเดิม 4.25  ต่อปี เป็น 4.15 ต่อปี

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์(สชช.) 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้หุ้นตัวเอง 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 13321 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 6646 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 326 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 29 คน