jquery sliders

สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

ยกเว้นสมาชิกกลุ่ม 1 ให้ยื่นเรื่องผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ภ.จว.เชียงใหม่

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

-พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

-เอกสารการตรวสอบเครดิตบูโร ที่มีระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน ณ วันสมัคร

โดยสามารถยื่นเอกสารได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

ได้ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 20 กันยายน 2566 ในเวลาราชการจนถึง วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกกลุ่ม 1-4 ประจำปี 2566

สมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์
เปิดรับสมัครตั้งวันที่ 27ก.พ. 66 - 10 มี.ค. 66 ในวันเวลาราชการ
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

1. โครงการ “เงินกู้สวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ ประจำปี 2566” จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.00 ต่อปี 240 งวด 800 บาท มีผู้ค้ำประกัน 1 คน

ทั้งนี้กรณีเงินเดือนเหลือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้กู้ได้เป็นราย ๆ ไป

2. โครงการ “ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อการดำรงชีพ ประจำปี 2566” เพื่อรวมรวมหนี้ทุกสัญญามารวมในสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อให้มีเงินเดือนคงเหลือมากขึ้นและชำระหนี้ค่างวดชำระหนี้ลดลง

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.60
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.60
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.60
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.60
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 53215 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 26548 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 3431 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 119 คน