jquery sliders

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่รับรางวัลประจำปี 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้หุ้นตัวเอง 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 19669 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 9814 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1858 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 41 คน