jquery sliders

มอบทุนการศึกษา ปชาอุ่นใจ

สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ จนถึงวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ จนถึงวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถยื่นสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ จนถึงวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู็ฉบับที่ 1/2561

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
กู้สามัญ(พิเศษ) 8.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.25
เงินกู้สวัสดิการ 8.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 15663 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 7825 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 636 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 13 คน