jquery sliders

ประกาศรายชื่อผู้แทนกลุ่มประจำปี 2561

กำหนดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 3 จากเดิม 4.25 เป็น 4.15

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ในลิงค์นี้ได้เลยครับ

สามารถ download แบบฟอร์มผ่านเวปไซส์ของสหกรณ์ได้ที่ http://www.chiangmai-psc.com/chiangmaipsc/downloaded/view

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2557

 

ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 44730 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 22324 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2123 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 82 คน