Slide 1
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์กองทุน 2.75
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.75
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.75
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.75
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.75
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.75
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 7.00
เงินกู้สวัสดิการ 7.75
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 59340 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 29635 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 5491 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 70 คน