jquery sliders
สหกรณ์ออมทรัพย์เชียงใหม่ จำกัด ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 เป็นประธานเปิดป้ายสหกรณ์ในพิธี โดยมี พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภายในพิธีได้นมัสการพระครูสิริศีลสังวร หรือครูบาน้อยเตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ทำพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สหกรณ์ฯ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
" โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยการซื้อข้าวจากชาวนาไทย ( ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวในท้องตลาดตกต่ำ
สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด *ยกเว้นสมาชิกกลุ่ม 1 ให้ยื่นเรื่องผ่านฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการกำลังพล) ภ.จว.เชียงใหม่ http://www.chiangmai-psc.com/chiangmaipsc/upload/content/20190918171730.pdf
เวลาตั้งแต่ 09.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คุณกฤษฎิ์ สาริกา รองผู้จัดการ และคุณมัทนา สุระประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ได้เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ฯ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์ฯ โดยมี พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 พลตำรวจตรี ไพโรจน์ บุญเต็ง รองผบช.ตำรวจภูธร ภาค 3/กรรมการฯ ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ฯ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์ฯ โดยมี พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล และคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด
เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 จึงได้กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกประเภทลดลงร้อยละ 0.10 ต่อปี
เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ในอัตราเงินปันผล 7.75% และ เฉลี่ยคืน 19.00%
ประกาศขยายวงเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ และเงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด 19 ประจำปี 64
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ออมทรัพย์กองทุน 2.50
ออมทรัพย์พิเศษบุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 0.00
ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก/สหกรณ์อื่น 2.50
ออมทรัพย์กองทุนรายตัว 2.50
ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
กู้สามัญ(พิเศษ) 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50
เงินกู้สวัสดิการ กรณีพิเศษ 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 4.75
เงินกู้สวัสดิการ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล) 0.00
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 44733 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 22325 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 2124 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 83 คน